در شهری که تقریبا همیشه مه دود حاصل از آلودگی هوا (SMOG) همانند روکشی خیابان های آن را در برگرفته، یک هنرمند هلندی راه حلی غیرعادی و عجیب ارائه داده...